Nabór do szkoły branżowej II stopnia

Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach, nabór do szkoły branżowej II stopnia

Do 20 czerwca w Zespole Szkół numer 6 imienia Karola Brzostowskiego w Suwałkach trwa nabór do szkoły branżowej II stopnia.

 

Od liczby chętnych będzie zależało, czy w roku szkolnym 2022/23 w mieście uruchomiona zostanie szkołą branżowa II stopnia. Na początku maja z wnioskiem o jej utworzenie wystąpił na prośbę rodziców radny Jarosław Schabieński. Radny skierował do prezydenta pismo w którym wnosił o utworzenie dwuletniej szkoły branżowej II stopnia, jako szkoły funkcjonującej od 1 września roku szkolnego 2022/2023. Jak twierdzi, brak w Suwałkach takiej szkoły jest poważnym zaniedbaniem, bowiem uniemożliwia chętnym uczniom kontynuowanie nauki, a tym którzy nie są jeszcze pełnoletni, spełnienia obowiązku nauki do ukończenia 18 roku życia. 

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk poinformował, że przeprowadzony zostanie nabór do branżowej szkoły II stopnia na kierunki: mechanik transportu drogowego, technik pojazdów samochodowych i technik technologii drewna. Wyniki przeprowadzonego naboru będą miały wpływ na decyzję dotyczącą utworzenia szkoły. 

- Warunkiem zorganizowania kształcenia w poszczególnych zawodach będzie zrekrutowanie minimum 20 słuchaczy chętnych do nauki w poszczególnych zawodach, którzy spełnią kryteria niezbędne do przyjęcia do I klasy branżowej szkoły II stopnia. Po przeprowadzonej rekrutacji zostanie podjęta decyzja o ewentualnym utworzeniu branżowej szkoły II stopnia - przekazał włodarz.

Rekrutacja z ZS6 rozpoczęła się 20 maja i potrwa do 20 czerwca. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. Ukończenie szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Dodaj komentarz