Jak funkcjonuje pomoc psychologa w suwalskich szkołach?

Interpelacja w sprawie ilości zatrudnionych psychologów w suwalskich szkołach

Interpelację w sprawie ilości zatrudnionych psychologów w suwalskich szkołach i placówkach oraz zakresu udzielonej pomocy psychologicznej złożyła Anna Gawlińska z ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk".

 

Radna złożyła pismo do prezydenta Suwałk z prośbą o podanie szczegółowych informacji dotyczących liczby psychologów zatrudnionych w suwalskich szkołach i placówkach oraz o zakres udzielanej w 2O18, 2O19 i 2020 roku pomocy psychologicznej (w jakiej formie udzielono pomocy, ilu osobom). W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk poinformował, że w miejskich jednostkach oświatowych realizowane są obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Przekazał również zestawienia ze szczegółowymi informacjami z którymi można zapoznać się poniżej. 

 

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Ponadto pomoc psychologiczna świadczona jest wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Miasta Suwałki przez m.in. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży — I pozom referencyjności, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Suwałki - poinformował włodarz.

 

Liczba psychologów zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych, opis zakresu i formy udzielonej pomocy oraz liczba osób, którym jej udzielono:

asdsd

dasd


 

Wykaz pomocy psychologicznej udzielonej przez instytucje, zakres, rodzaj i forma udzielonej pomocy oraz liczba odbiorców:

2122232425

Dodaj komentarz