Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

Głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa

Osiemnastoma głosami pozytywnymi radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przegłosowali wotum zaufania oraz absolutorium za rok ubiegły dla obecnego zarządu podczas poniedziałkowej (6.07) sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 

Głosowanie nad wotum poprzedziła prezentacja Raportu o stanie województwa podlaskiego za 2019 r., który omówiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Biorąc udział w dyskusji, jaka nastąpiła po przedstawieniu raportu, marszałek Artur Kosicki mówił m.in. o sprawniej wydatkowanych funduszach unijnych.

 

- Udało nam się przesunąć w rankingach jeśli chodzi o cały Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, jak i o oś dedykowaną przedsiębiorcom. Cały czas powtarzam, że jeśli pieniądze będą szybciej trafiać do przedsiębiorców, to szybciej będą mogły wyprodukować dochód, a tym samym przełoży się to na status życia naszych mieszkańców – mówił marszałek.

 

Marszałek mówił także o ubiegłorocznym rekordowym wsparciu na jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyższych nakładach na służbę zdrowia, inwestycje oraz uzyskany niższy deficyt przy wyższych wydatkach. - To wszystko dowodzi, że rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku. Jest to możliwe także dzięki działaniom poprzedników. Bo tych wyników nie da się wypracować w ciągu roku. Za to, co dobre – dziękuję – dodał Artur Kosicki prosząc o udzielenie aprobaty przez radnych. W sprawie przyznania wotum zaufania zarządowi województwa 18 radnych głosowało „za”, 9 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Głosowanie nad absolutorium odbyło się po zatwierdzeniu sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za rok 2019.

 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przedstawił radnym Paweł Jungerman, skarbnik województwa. Zapoznał obradujących z pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącej badania łącznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2019 r. przedłożonego przez zarząd województwa oraz poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

 

- Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 884 mln 299 tys., co stanowi 94 proc. planu po zmianach - informował Paweł Jungerman. - W ciągu roku dochody w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosły o 20 proc. Plan pierwotny wynosił 735 mln 183 tys. zł, wykonanie - 884 mln 299 tys. zł.

 

Absolutorium zostało przyznane 18 pozytywnymi głosami. Przeciw głosowało 9 rajców, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły. „Za” zagłosowało 17 radnych, 9 „przeciw”, natomiast 3 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Dodaj komentarz