SODN z akredytacją Kuratora Oświaty

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał 5-letnią akredytację

 

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał kolejną 5-letnią akredytację na kontynuację swojej działalności. Taką decyzję wydał Podlaski Kurator Oświaty.

 

Zgodnie z ustawą – „Prawo oświatowe” akredytacja stanowi potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli. Cele Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli to: realizowanie kierunków polityki oświatowej państwa; realizowanie kierunków lokalnej polityki oświatowej; upowszechnianie informacji o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty; wspomaganie szkół i placówek; doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego; upowszechnianie informacji pedagogicznej.

 

Do zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli; współpraca z organem prowadzącym w zakresie doskonalenia nauczycieli; wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych i nauczycieli-konsultantów; współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty; organizowanie na terenie Suwałk innych działań o charakterze edukacyjnym; realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

Dodaj komentarz