Strategia promocji Suwałk - konsultacje społeczne

strategia promocji Miasta Suwałk do roku 2027 z perspektywą do 2030 r.

 

Od wtorku 14 lutego mieszkańcy Suwałk mogą brać udział w konsultacjach społecznych do projektu strategii promocji Miasta Suwałk do roku 2027 z perspektywą do 2030 r.

 

Konsultacje społeczne trwać będą od 14 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w formie zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (nie jest on obowiązkowy do zgłoszenia uwag) oraz dwóch spotkań konsultacyjnych. Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone:

 

  1. 16 lutego br. o godz. 16:00 w Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Innowacyjna 1)
  2.  22 lutego br. o godz. 16:00 w Aquaparku (ul. Papieża Jana Pawła II 7)

 

Formularz konsultacyjny należy przekazać do dnia 28 lutego 2023 r. w formie: a) elektronicznej, na adres: pkp@um.suwalki.pl albo b) papierowej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji  ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki (hol główny).


Strategia Promocji Miasta Suwałki została przygotowana z myślą o realizacji kompleksowego i szeroko zakrojonego programu działań promocyjnych miasta. Dokument jest kontynuacją założeń Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020 od którego wprowadzenia do dnia dzisiejszego wiele się zminiło. 

- W sferze komunikowania się samorządu z mieszkańcami, turystami czy inwestorami zmienił się zarówno sposób w jaki się komunikujemy, jak i adresaci, czyli odbiorcy i jednocześnie uczestnicy miejskiego dialogu. Przemianie uległa nie tyle ich ocena miasta jako środowiska życia czy wypoczynku, ale ich motywacje w czasach wypełnionych niepewnością, kolejnymi kryzysami – od pandemii po kryzys energetyczny. Te uwarunkowania pokazały nam wszystkim, jak istotna jest szybka i adekwatna komunikacja międzyludzka w mieście. Jak dużą rolę odgrywają w niej zwłaszcza media społecznościowe - przekazały władze miasta.

Uzasadnieniem dla niniejszej pracy jest rosnące znaczenie komunikacji w rozwoju wspólnot lokalnych, ale też konkretne wyzwania określone w kluczowym dokumencie „Suwałki 2030. Strategia rozwoju”. Są to przede wszystkim wymienione tam:

 

  • polityka informacyjno-edukacyjna wzmacniająca tożsamość lokalną mieszkańców,
  • promocja społecznej odpowiedzialności biznesu i inne działania wspierające konkurencyjność suwalskich przedsiębiorstw,
  • promocja gospodarcza,
  • promowanie konkretnych działań dot. środowiska: mniejszej energochłonności miasta, rozsączania wód deszczowych, segregacji odpadów, gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystania OZE itp.

 

Nowa Strategia powinna dać miastu energię do wejścia w kolejne lata z nowymi pomysłami i ambitnymi celami do osiągnięcia już w perspektywie najbliższych kilku lat. Punktem wyjścia do wypracowania nowej odsłony marki miasta było przeprowadzenie szczegółowej diagnozy tożsamości i wizerunku Suwałk. Zrealizowane na etapie analitycznym projektu badania ilościowe i jakościowe dały pogłębiony obraz miasta, a także pomysły do rozwoju na dalszych etapach projektowania koncepcji marki i kierunków działań strategicznych.

 

Dodaj komentarz