Login:
Hasło:
Zaloguj
suwalki.info katalog firm Badanie psychologiczne na broń- Danuta Jakubowska
Badanie psychologiczne na broń- Danuta Jakubowska
ul. ul. Chopina 23/4 , 16-400 Suwałki
tel.: t. kom. 515303041
danutajak@autograf.pl
www.badanianabron.suwalki.info  

Opis firmy Badania na broń

Danuta Jakubowska specjalista psychologii klinicznej uprawniona do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na podsiadanie broni- Licencja nr 441.

Wpisana do rejestru psychologów upoważnionych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, o których mowa w art.15c ust.1 pkt4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, pod nr 4/2018
   
 
Wykonuję badania psychologiczne dla kandydatów ubiegających się o pozwolenia lub przedłużenie pozwolenia na  broń do celów:
- ochrony osobistej
- łowieckich
- sportowych
- kolekcjonerskich
- pamiątkowych
- szkoleniowych
- realizacji rekonstrukcji historycznych

Dla osób wskazanych w ustawach:
- sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, kuratorów i komorników sądowych
- strażników miejskich i gminnych
- osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
- osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
- osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji
- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
- osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
- członków Ochotniczej Straży Pożarnej
- pracowników Służby Leśnej
- inspektorów transportu drogowego


Badania wykonywane są pod adresem:
Suwałki, Ul. Chopina 23 m. 4 ( Nowe osiedle Chopina Park )


Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie terminu.
Tel. 515303041


Badanie psychologiczne na broń obejmuje ocenę:
- poziomu umysłowego
- osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
- poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej


Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog upoważniony do prowadzenia badania uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.


Na badanie proszę przynieść:
- dowód osobisty
- skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)
- osoby z wadami wzroku - okulary
- dane do wystawienia rachunku - w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę


Badania na broń ? co to jest i czy są konieczne?

Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni potrzebne są badania psychologiczne. Polegają na:
1. Rozmowie z psychologiem
2. Poddaniu się testom psychologicznym.

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią. Testy dotyczą zarówno sprawności intelektualnej, cech osobowości jak też temperamentu, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Badanie psychologiczne ma ustalić albo wykluczyć istnienie zaburzeń natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Badania na broń trwają około godziny bądź półtorej, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Orzeczenie psychologiczne obok orzeczenia lekarskiego stanowi dokument niezbędny przy staraniu się o posiadanie broni.

Osoba poddająca się badaniu ponosi koszta badania niezależnie od jego wyniku. Opłata dotyczy badania a nie orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
 

Pozwolenia na broń nie mogą uzyskać osoby:
- nie mające ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
- wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
- uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
- nie posiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)
 
 
Galeria zdjęć


Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
tel: 87 730 5991 e-mail: redakcja@suwalki.info
projekt i wykonanie: