http://www.suwalki.info

:: Wystarczy się przygotować
Artykuł dodany przez: admin (2005-04-16 09:52:47)

 

Wystarczy się przygotować

Rozmowa z Heleną Sutyniec, dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

– Czy tegoroczni maturzyści mają powody, by bać się „nowej matury”?

– Od kiedy pamiętam, zawsze uczniowie byli pełni niepokoju przed egzaminem maturalnym. Nie jest to problem tylko nowej matury. Natomiast prawdą jest, że ta nowa ma inną formułę, której młodzież jeszcze nie doświadczyła. A wszystko co nowe budzi obawę. Jednak egzamin został dokładnie opisany, ogłoszone zostały sprawdzane na nim wymagania, sposoby oceniania.

Wszyscy przygotowujący się do nowej matury, którzy z uwagą przeczytali informator i na tej podstawie dokonali samooceny swojej wiedzy i umiejętności, a następnie starali się zlikwidować  słabe strony, nie powinni mieć obaw o wynik egzaminu.

– Kto odpowiada za organizację egzaminu maturalnego?

– Nowa matura jest egzaminem zewnętrznym i dlatego jej organizatorem jest Centralna
Komisja Egzaminacyjna i komisje okręgowe. Jednocześnie ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie egzaminu na terenie szkoły. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad zadaniami statutowymi szkół (egzamin jest zadaniem statutowym szkoły), a więc w jego kompetencjach jest kontrolowanie przygotowań szkoły do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

– Kiedy należy się spodziewać wyników egzaminu?

– Wszyscy, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymają świadectwo dojrzałości  30 czerwca z rąk dyrektora swojej szkoły. Wyniki osób, którym nie powiodło się na egzaminie, także będą przesłane na adres szkoły.

– Czy są przewidziane egzaminy poprawkowe? Co z uczniami, którzy z różnych przyczyn (wypadki losowe, nagła choroba) nie przystąpią do egzaminu w terminie?

– Egzamin maturalny absolwent może zdawać przez pięć lat, przystępując do niego
w sesji wiosennej lub zimowej w każdym roku. Może także poprawiać wynik już zdanego egzaminu, jeżeli poprzednio uzyskany wynik nie zadowala. Nie ma natomiast sesji poprawkowych. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu z przyczyn losowych, będą zdawały egzamin w następnej sesji – w styczniu 2006 roku.

– Co z uczniami, którzy w ubiegłym roku szkolnym nie zdali egzaminu, bądź nie przystapili do niego np. z powodu choroby?

– Abiturienci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości w roku ubiegłym (według starych zasad), przystąpią w naszym województwie do egzaminu dojrzałości w swojej macierzystej szkole. Ich jednak nie obowiązuje nowa matura, ponieważ w roku 2005 będzie przeprowadzony egzamin dojrzałości dwojakiego rodzaju: według starych zasad i egzamin maturalny, tzw. nowa matura.

– Czy szkoły są przygotowane na zorganizowanie egzaminu dla uczniów, którzy wybrali przedmiot nieobjęty programem nauczania w szkole ponadgimnazjalnej? Czy jest dużo tego typu zgłoszeń?

– Nowa matura wprowadziła szerszą listę przedmiotów, z której absolwent może zadeklarować chęć zdawania egzaminu. Daje ona możliwość wyboru przedmiotu, który nie znajdował się w programie nauczania danej szkoły. Podobnie laureat olimpiady jest zwolniony z egzaminu z przedmiotu, jaki obejmowała olimpiada, mimo że nie był on realizowany przez szkołę. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.

Wybierając szkołę, przeglądamy jej ofertę edukacyjną, stąd wiemy, czy proponowany program nauczania pozwoli nam na wybór przedmiotów zdawanych na maturze. Znam szkoły, które zdecydowały się na indywidualną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu uczniom, którzy wybrali na egzamin przedmiot nieobjęty programem nauczania. Wiem jednak, że nie wszystkie szkoły mogą podjąć się realizacji tego nieobowiązkowego dla nich zadania.

– Dziękuję za rozmowę.

Dorota Skłodowska - Tygodnik Suwalski
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=9