http://www.suwalki.info

:: Skończyć z produkcją bezrobotnych
Artykuł dodany przez: luki (2006-03-06 16:15:29)

Skończyć z produkcją bezrobotnych

Rozmowa z Włodzimierzem Marczewskim, zastępcą prezydenta miasta

- Czym jest Suwalskie Pozrozumienie na rzecz Zatrudnienia?

- To deklaracja współpracy zawarta pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi działającymi na suwalskim rynku pracy.

- Dotychczas takiej współpracy nie było?

- Była, ale raczej okazjonalna, brakowało koordynacji.

- Porozumienie ją zapewni?

- Taki był cel projektu - koordynacja i integracja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. Między innymi poprzez zapewnienie skutecznego przepływu informacji, ujednolicenie bazy danych i wspólne korzystanie z funduszy unijnych. Porozumienie ma służyć podejmowaniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Mówi o konieczności pomocy absolwentom w zaadoptowaniu się na trudnym rynku pracy oraz potrzebie zatrudnienia w szkołach doradców zawodowych.

- Nie jest to zbiór pobożnych życzeń?

- Nie sądzę. Kolejnym krokiem będzie powołanie kilkuosobowej rady konsultacyjnej, która będzie realizowała postanowienia zawarte w porozumieniu, koordynowała działania, pełniła rolę doradczą. Obsługa techniczna czyli sekretariat rady będzie się mieścił w Urzędzie Miejskim przy Wydziale Polityki Społeczno - Gospodarczej, a jego pracą będzie kierował Jacek Szulc.

- Jak dużo instytucji podpisało się pod porozumieniem.

- Trzydzieści dwie, jak dla przykładu “Ares”, Stowarzyszenie “Pryzmat”, Muzeum Okręgopwe, kilka szkół. Uważam, że jak na Suwałki to dużo. Wypada tylko się cieszyć, że wielu instytucjom i osobom zależy na minimalizowaniu skutków bezrobocia i uaktywnieniu osób pozostających bez pracy.

- Jednym z efektów projektu jest pełna i już opublikowana diagnoza suwalskiego rynku pracy. Coś Pana zaskoczyło?

- Na pewno zaskoczyły wyniki badań przeprowadzone wśród osób bezrobotnych. Okazało się, że 40,7 proc. badanych nie jest zainteresowana podjęciem pracy. Przyczyną jest zbyt niska płaca. Kolejne 40 proc. ankietowanych zamierza wyjechać za granicę. Badania wskazują też, że osoby bezrobotne są bierne na rynku pracy, przyjmują wyłącznie postawę roszczeniową. Czekają na pomoc państwa i samorządu, sami nie wykazując żadnej aktywności. Z drugiej strony, mamy pracodawców, którzy jak wskazują badania, z uwagi na niskie kwalifikacje osób bezrobotnych mają problem ze skompletowaniem załogi. Na rynku pracy pojawiło się nowe zjawisko - osoba poszukująca pracy nie może mieć jednego zawodu, a kilka. Stąd konieczność uczestniczenia w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

- Badaniom poddane też było kształcenie zawodowe, wskazano kierunki wręcz "produkujące" bezrobotnych, ale też i deficytowe. Jakie stąd wnioski?

- Wniosek jest jeden i mówi się o nim od dawna: należy dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Opracowanie na pewno trafi do szkół ponadgimnazjalnych. Ich dyrektorzy muszą się z nim zapoznać i wyciągnąć wnioski. Zamierzamy zorganizować spotkanie z nimi, poznać ich opinie na ten temat i wspólnie przeciwdziałać produkowaniu "bezrobotnych".

- Dziękuję za rozmowę.
Tygodnik Suwalskiadres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=58