http://www.suwalki.info

:: Suwalskie eurobranie
Artykuł dodany przez: luki (2005-11-21 17:18:35)

Rozmowa z Cezarym Cieślukowskim, przewodniczącym Stowarzyszenia "Euroregionu Niemen"

- Czy suwalczanie potrafią korzystać z unijnych programów? 
- Patrząc z perspektywy pięciu lat zarządzania unijnymi środkami w naszym regionie zostało dzięki nim zrealizowanych bardzo wiele znaczących projektów. Instytucje samorządowe powiatu suwalskiego są aktywne nie tylko w programach przygranicznych, ale też w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego, w kontraktach wojewódzkich, w programach Ministra Kultury, funduszach ochrony środowiska. Mają wyrobioną markę i doświadczenie. Za pośrednictwem Euroregionu Niemen realizowanych jest obecnie 142 projekty, na łączną kwotę dotacji ponad 7 mln euro. Są to zarówno projekty miękkie, jak i inwestycyjne, realizowane przez instytucje i organizacje z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W tej grupie instytucje suwalskie wypadają najlepiej, gdyż na terenie naszego powiatu i w mieście realizowanych jest 55 projektów, na łączną kwotę ponad 3.100.000 euro dotacji. To świadczy o tym, jak silnie są przygotowane organizacje suwalskie.
Poza tym realizowane wspólne projekty owocują setkami przyjaźni i osobistych kontaktów między instytucjami polskimi, białoruskimi, litewskimi i rosyjskimi. Jest to wartość nie do przecenienia, bo mamy do siebie zaufanie, znamy się i jesteśmy w stanie podjąć się dużych przedsięwzięć. Jako jeden z pierwszych regionów w Polsce wykształciliśmy specjalistów, którzy potrafią przygotować projekt merytorycznie, wdrożyć go i rozliczyć się z tego. Pracują w samorządach, organizacjach pozarządowych.

- Czy zdarzają się przypadki zwrotu dotacji unijnej?
- Tak, niestety. Każdy projekt w trakcie realizacji przeżywa dobre i złe chwile. W prawie każdym pojawiają się odchylenia, wynikające z różnych przyczyn, bo na przykład niektóre wydatki nie zostały uwzględnione w planowaniu projektu, a inne zostały przeszacowane. Są też pojedyncze przypadki, kiedy do realizacji projektu nawet nie przystąpiono, choć zachęcaliśmy do tego, na przykład w przypadku Suwalskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które miało realizować obozy szkoleniowe dla młodych piłkarzy. Nie doszedł też na razie do skutku, choć miejmy nadzieję, że dojdzie, projekt współpracy przedsiębiorców polskich, białoruskich i rosyjskich. Wnioskodawcą jest Agencja Rozwoju Regionalnego Ares. Podpisała ona porozumienie ze Związkiem Polaków na Białorusi, z jej byłym prezesem Andżeliką Borys. Po tym, co zaszło trzeba było rozważyć, po pierwsze: czy w świetle prawa Andżelika Borys jest uprawniona do tego, aby takie porozumienie podpisać, a jeżeli nie, to czy jej następca jest władny takie porozumienie kontynuować oraz czy ma taką wolę. A po trzecie, czy z punktu widzenia polskich interesów istnieje podstawa etyczna do kontynuacji takiej współpracy. Skończyło się tym, że uzyskaliśmy dla Agencji "Ares" wyjątkowo zgodę na zmianą partnera.

- Które instytucje suwalskie są najbardziej skuteczne w pozyskiwaniu unijnych środków?
- Regularnie "skok na kasę" robią: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, który uzyskiwał nawet do sześciu grantów z jednego programu; Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna; Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości; Polsko-Litewska Izba Gospodarcza; Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego, kierowane przez Bożenę Kamińską, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, suwalska Biblioteka Publiczna. Z samorządów nie do przebicia jest Urząd Miejski w Suwałkach. Bardzo aktywny jest też Powiat Suwalski i kilka gmin powiatu suwalskiego.

- Tym razem zarządzanie jednym z programów przygranicznych przypadło stronie litewskiej. Czy wiedząc o tym suwalczanie powinni inaczej przygotować swoje wnioski?
- W przypadku programu Interreg III a nie do końca wszystko poszło po naszej myśli. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej każdy z nowych członów Unii Europejskiej powinien zarządzać przynajmniej jednym programem interregowskim. Strona polska będzie zarządzała programem Polska-Ukraina-Białoruś, a Litwa - programem Polska-Litwa-Rosja. Strona litewska wyobraża sobie, że kwota dotacji do projektów polskich i litewskich powinna być taka sama. Tymczasem my zabiegaliśmy, żeby było to 60 i 40 procent - proporcjonalnie do naszych wkładów członkowskich. Niestety tu odzywa się tkwiąca w podświadomości zasada, że "Bliższa koszula ciału". 

- Jakie będą kolejne programy?
- Dokładnie jeszcze nie wiadomo, na pewno jednak podniesiona zostanie ranga współpracy przygranicznej i będą na nią przeznaczone większe pieniądze. Fizycznie pojawią się one za dwa, trzy lata.

- Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Szyszko - Tygodnik Suwalski

Przypomnijmy:
do 5 grudnia można składać wnioski do programu INTERREG IIIA/TACIS Program Sąsiedztwa Litwa-Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wspierane są inicjatywy dotyczące: współpracy gospodarczej oraz naukowo-technologicznej; modernizacji infrastruktury fizycznej oraz infrastruktury bezpieczeństwa granicy w celu stymulowania rozwoju obszaru przygranicznego; ochrony środowiska, rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej oraz modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym; wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych; tożsamości regionalnej i dziedzictwa kulturowego. Wnioski moga składać instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, szkoły, uniwersytety, agencje, stowarzyszenia, a także organizacje pozarządowe i inne organizacje non-profit. Wysokość dofinansowania wynosi od 5.000 do 1.000.000 euro. Wnioskami zarządza Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG w Wilnie.

do 9 grudnia do godziny 15.00 można składać wnioski do programu INTERREG IIIA/TACIS Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A (tzw. fundusz mikroprojektów). Wnioski mogą dotyczyć praktycznie wszystkich obszarów życia. Do składania wniosków są uprawnione samorządy i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i jej agendy, parki narodowe i krajobrazowe, służby: straż graniczna, straż pożarna, policja, jednostki edukacyjne, ochrony zdrowia: publiczne i niepubliczne, praktycznie wszystkie podmioty, oprócz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk. Wysokość dofinansowania wynosi od 5 do 50 tysięcy euro. Przy aplikacji wymagane jest posiadanie partnera z Białorusi bądź z Ukrainy.
Według szacunków Euroregionu Niemen w suwalskim biurze będzie do podziału rekordowa suma prawie 2 mln euro, co wystarczy na obdzielenie około 100 projektów.
Wnioski należy składać w siedzibie "Euroregionu Niemen" w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, p. 101 tel.(87)565-36-71; tel./fax 565-36-72.

Dodatkowe informacje i wzory wniosków można uzyskać na stronach internetowych www.niemen.org.pl, ww.interreg.gov.pl
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=46