http://www.suwalki.info

:: Dla rzeszy potrzebujących
Artykuł dodany przez: luki (2005-11-07 16:05:57)


Z ks. Dariuszem Kruczyńskim, dyrektorem Caritas Diecezji Ełckiej.

– Caritas w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia, ale korzenie tej organizacji sięgają znacznie głębiej... 

– Można powiedzieć, że działalność charytatywna Kościoła katolickiego została zapoczątkowana razem z nauczaniem Jezusa Chrystusa i była kontynuowana przez całe wieki historii przez chrześcijan – katolików. Na początku obejmowała niemalże wszystko, gdyż były to szpitale, zakony, opieka nad żebrakami, włóczęgami itp. Przez prawie dziewiętnaście wieków nie istniała żadna wyodrębniona organizacja, która by się zajmowała tymi dziełami na niwie charytatywnej. Pierwsze organizacje Caritas powstały w Niemczech (Deutsche Caritas Verband) w XIX w., natomiast na gruncie polskim rozpoczął to kardynał August Hlond. W 1919 r. powstał pierwszy polski Instytut Caritas, który obejmował pomocą i wsparciem zarówno chorych, jak też bezdomnych i innych, była w tym także cała działalność zakonna, m.in. szkolnictwo. W ten sposób rozwijało się to dzieło do czasów sowieckich, kiedy to po II wojnie światowej rząd polski, naciskany przez ZSRR, zlikwidował Caritas i powołał reżimowe Zrzeszenie Katolików Świeckich “Caritas”. Kościół katolicki jednak nie zaprzestał działalności charytatywnej i prowadził ją nadal (np. Tygodnie Miłosierdzia). Reaktywacja Caritas nastąpiła w 1989 r. na mocy “Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”, która powołała na nowo Caritas Polską i diecezjalne Caritas. 

– Jakiego typu działalność prowadzi dziś to stowarzyszenie? 

– Działalność Caritas w czasach współczesnych jest bardzo szeroka. Zajmuje się wieloma grupami społecznymi (dzieci, młodzież, rodzina, osoby zmarginalizowane, skrajnie ubodzy, chorzy, niepełnosprawni, ofiary klęsk żywiołowych i wojen). Caritas zakłada i prowadzi liczne placówki, które mają za zadanie nieść pomoc osobom bez względu na ich wyznanie, pochodzenie, rasę itd. 

– Czy na przestrzeni kilkunastu lat zmieniały się priorytety w jej działalności?

– Myślę, że priorytety działań zmieniają się w zależności od sytuacji społecznej, w jakiej znajduje się Polska czy dany region. Na przykład obecnie wiele działań ełcka Caritas podejmuje na rzecz osób bezrobotnych, bo – jak wiemy – jest to grupa najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Chcemy nieść im pomoc nie tylko doraźną, czasową, czyli dając wsparcie w postaci odzieży czy żywności. Staramy się zrobić coś więcej – projekty pomocy długofalowej, tj. tworzenie nowych miejsc pracy (przykład: ełcki Zakład Krawiecki powstały w 2003 roku, który realizuje zadania aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych), szkolenia dla bezrobotnych itp. 

– Caritas opiera się w dużej mierze na pracy społecznej. Czy ludzie chętnie włączają się w pracę Caritas, czy są aktywni? 

– Na przestrzeni tego okresu, gdy jestem dyrektorem, czyli od 2003 roku, coraz częściej widzę osoby, które przychodzą do nas i chcą po prostu pomagać. Są to wolontariusze parafialnych zespołów Caritas (ponad 1500 osób zaangażowanych w pracę charytatywną tylko przy parafiach). Staramy się pozyskiwać wolontariuszy. W Ełku chcielibyśmy stworzyć w najbliższym czasie Ełcki Wolontariat Caritas na wzór różnego rodzaju centrów wolontariatu. Byłby to stały wolontariat, nie zaś tylko “okazjonalny”, czyli młodzież przy zbiórkach żywności lub pieniężnych. Wiele osób wspiera także dzieła i działalność Caritas poprzez środki finansowe. To specjalnie dla takich osób założyliśmy, a ks. bp Jerzy Mazur wraz z kard. F. Macharskim w ubiegłą sobotę (29 października) uroczyście zainaugurowali – “Grono Wspierające Ubogich”. Jest ono skierowane do wszystkich, którzy bezpośrednio nie mogą się zaangażować w pracę na rzecz Caritas. Polega to na złożeniu deklaracji comiesięcznych ofiar na rzecz naszej organizacji. Oprócz tego – i to jest najważniejsze – wiele osób wspiera nas modlitwami. Trzeba też pamiętać, że działalność charytatywną naszego stowarzyszenia wspiera każdy, kto na przykład kupuje chociażby jeden znicz Caritas przed świętem Wszystkich Świętych lub świecę wigilijną w okresie adwentu. 

– Suwalska Caritas działa już dziewięć lat. Jak ksiądz ją ocenia? 

– Suwalska Caritas w ogóle była jednym z pierwszych parafialnych zespołów Caritas (w skrócie PZC), jakie powstały na terenie diecezji ełckiej. Myślę, że można z pewnością powiedzieć to, że PZC przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach jest jednym z wzorcowych i naprawdę lepiej działających na terenie naszej diecezji. Obejmują pomocą nie tylko doraźną, czyli dzieląc żywność i ubrania wśród potrzebujących, ale także założyli jadłodajnię dla ubogich. Dzięki zaangażowaniu ks. Ryszarda Gwiazdowskiego, proboszcza parafii i równocześnie przewodniczącego PZC, jadłodajnia ta wspiera kilkaset osób dziennie – dla niektórych z nich jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Oprócz tego zespół ten prowadzi także drobną własną działalność, rozprowadzając zioła ojców bonifratrów i pozyskując w ten sposób środki na dalszą działalność na rzecz biednych. Obecnie w Suwałkach w prawie każdej parafii funkcjonuje PZC i są to dobrze działające zespoły, które wspierają rzesze osób potrzebujących. 

– Jakie Caritas ma plany na przyszłość? Czy będzie rozszerzać działalność o nowe formy, czy rozwijać realizowane obecnie? 

– Mogę stwierdzić, że zarówno będą realizowane nowe formy, ale także będziemy udoskonalali te już istniejące. Aby jednak nowe dzieła powstawały i te obecnie realizowane były dalej rozwijane, potrzebne są dwa czynniki: ludzki (personalny) i finansowy. Jeśli będziemy mieli ludzi chętnych do działalności wolontariackiej i jeszcze dodatkowo środki finansowe na działalność statutową, to jeszcze większą grupę osób będziemy w stanie wesprzeć i zakładać coraz to nowe placówki pomocowe. Myślę, że już w następnym roku będzie powołany wicedyrektor Caritas na rejon suwalski (podobnie jak powołani w tym roku wicedyrektorzy stowarzyszenia na rejon augustowski i olecki). Także tę działalność Caritas będzie na pewno starał się rozwijać. – Dziękuję za rozmowę.
Dorota Skłodowska - Tygodnik Suwalski
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=42