http://www.suwalki.info

:: Podsumowanie konsultacji nowego RPO
Artykuł dodany przez: azet (2014-01-30 13:09:00)

W czwartek 30 stycznia Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego przyjął sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwały one od 15 listopada 2013 roku do 2 stycznia 2014 roku. W spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w czterech głównych miastach regionu - czyli w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim - wzięło udział 597 osób. Oddzielne debaty zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz ekologicznymi. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 658 osób. W trakcie konsultacji na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, zgłoszono aż 446 uwag, wniosków i propozycji. Najwięcej wniosły organizacje pozarządowe (29 proc.) oraz samorządy (28 proc.). 10 proc. uwag zgłosiły osoby fizyczne, a 9 proc. przedsiębiorcy. Pozostałe uwagi pochodziły od szkół wyższych, administracji rządowej i lokalnych grup działania. Najwięcej propozycji – aż 306 – dotyczyło układu osi priorytetowych w projekcie nowego RPO, szczególnie zaś Osi VIII (infrastruktura dla usług użyteczności publicznej), Osi V (gospodarka niskoemisyjna) oraz Osi IV (poprawa dostępności transportowej). Zgłaszane wnioski odnosiły się głównie do projektów, grup beneficjentów, wielkości środków oraz wskaźników, planowanych w ramach poszczególnych działań. Efekty? 45 proc. uwag zostało uwzględnionych (całkowicie lub częściowo), natomiast 28 proc. wniosków – nie. Aż 12 proc. okazało się bezzasadnych, gdyż nie dotyczyły spraw związanych z projektem. Natomiast 17 proc. uwag nadal czeka na rozstrzygnięcie, co nastąpi w dalszym etapie prac (w zależności od wyników oceny ex-ante dla instrumentów finansowych czy wyników ewaluacji). Co dalej? Po przyjęciu sprawozdania zasadne uwagi zostaną wprowadzone do projektu RPOWP. Ale nie tylko one. W projekcie znajdą się również zmiany, wynikające z nowych rozporządzeń unijnych i przyjętej Umowy Partnerstwa, aktualne zapisy linii demarkacyjnej, nowe wytyczne i uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pozostałych resortów. Projekt po zmianach w drugiej połowie lutego zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Sterującemu, a następnie Zarządowi Województwa. Potem rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską. Jan Kwasowski Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=349