http://www.suwalki.info

:: Zielone światło dla szybkiego Internetu w Polsce Wschodniej
Artykuł dodany przez: azet (2011-11-15 16:14:26)

Pierwszy w Polsce projekt sieci szerokopasmowej uzyskał zielone światło od Komisji Europejskiej. To największa inwestycja teleinformatyczna w Europie finansowana ze środków UE. Jej wartość to ponad 1,4 mld zł. Będzie realizowana na terenie 5 województw Polski Wschodniej. Dzięki tej inwestycji, dla kolejnych mieszkańców Polski Wschodniej Internet przestanie być luksusem, a stanie się codziennością. Zgoda KE oznacza także przyspieszenie dla podobnych projektów realizowanych przez samorządy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako pierwsze w Polsce zakończyło skomplikowany etap notyfikacji i uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w tego typu projektach. Stanowi to potwierdzenie, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Decyzja dla Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej to jednocześnie fundament dla projektów sieci szerokopasmowych w innych województwach - doświadczenia zdobyte w trakcie procesu notyfikacji ułatwią uzyskanie decyzji dla pozostałych projektów. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to pięć projektów i pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie teleinformatyczne, które swoim zasięgiem obejmie cały makroregion Polski Wschodniej - województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Beneficjentami projektów SSPW są samorządy województw Polski Wschodniej. Projekty SSPW są realizowane w ramach priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jego celem jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. W efekcie projektu zostanie rozbudowana infrastruktura światłowodowa, umożliwiająca rozwój usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenie usług nowej generacji - NGA. Zgoda Komisji Europejskiej i co dalej? Notyfikacja oznacza akceptację ostatecznego kształtu projektu i warunków budowy sieci i późniejszej jej eksploatacji: - ustalono obszary, gdzie można inwestować czyli tam, gdzie rynek nie działa prawidłowo i gdzie inwestycja nie naruszy zasad konkurencji (wyznaczono obszary interwencji w projekcie, tzw. obszary białe, szare i czarne (BSC), nazwane w ten sposób w zależności od istnienia lub braku infrastruktury oraz świadczonych usług na danym terenie), - otwarty dostęp - infrastruktura SSPW będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na równych zasadach, - infrastruktura SSPW będzie przygotowana do świadczenia usług nowej generacji (NGA), co oznacza, że projekt jest zgodny z kierunkami rozwoju rynku teleinformatycznego w UE, wyznaczonymi w dokumencie strategicznym Europejska Agenda Cyfrowa, która stanowi jeden z przewodnich projektów strategii Europa 2020, - neutralność technologiczna - zbudowana w ramach projektu infrastruktura będzie neutralna, tzn. nie będzie faworyzowała żadnej technologii sieci dostępowych i każda alternatywa (przewodowa, bezprzewodowa) będzie możliwa w celu wykorzystana tej infrastruktury na potrzeby świadczenia usług użytkownikom końcowym. Za dalsze działania w projektach odpowiadają samorządy województw Polski Wschodniej. Od ich inicjatywy będzie zależał dalszy sukces całego przedsięwzięcia. Województwo warmińsko-mazurskie właśnie zakończyło dialog techniczny z operatorami w celu rozpoczęcia inwestycji. Efekty tych prac będą już wkrótce widoczne. Samorządy będą właścicielami wybudowanej infrastruktury. Jednak powodzenie projektu zależy również od operatorów, którzy poprzez sieci dostępowe umożliwią korzystanie z Internetu szerokopasmowego mieszkańcom i firmom. O pełnym sukcesie projektu będzie można mówić, gdy po jego zakończeniu 90% gospodarstw domowych i 100% firm w Polsce Wschodniej będzie miało możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=283