http://www.suwalki.info

:: Więcej ryb w jeziorze i więcej ryb na stole
Artykuł dodany przez: iva (2010-10-26 17:41:11)

Czym jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka? W jakim celu co powstało? Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” powstała we wrześniu ubiegłego roku z mojej inicjatywy, w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi i gminnymi regionu Suwalszczyzny. Pomysł powołania grupy zrodził się w wyniku analizy szans na rozwój lokalny, jakie zostały nakreślone w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 -2013”. Pomimo tego, że leżymy dość daleko od Bałtyku, odnalazłem tam źródła wsparcia dla inicjatyw lokalnych dla środowisk i obszarów zależnych od rybactwa, które do tej pory było nieobecne w pozyskiwaniu u wykorzystaniu funduszy unijnych. Jakie są główne bariery w rozwoju turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie? Turystyka wędkarska była przedmiotem wielu analiz i projektów realizowanych przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną, w których również brałem udział. Temat ten jest mi bliski. Wędkarstwo jest moją pasją od dziecka. Członkiem PZW zostałem w 1975 roku, jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej. Przyjmowała mnie w szeregi związku pani Klementyna Dudek, kiedy siedziba koła znajdowała się przy ul. Kościuszki. Analiza SWOT wędkarstwa na Suwalszczyźnie wykazuje szereg słabych stron i barier rozwoju. Głównym problemem jest malejąca ilość ryb w zbiornikach wodnych, szczególnie gatunków atrakcyjnych wędkarsko: szczupak, okoń, lin, a nawet leszcz. Przyczyn tego stanu jest kilka, między innymi niski poziom zarybiania zbiorników tymi gatunkami, kłusownictwo, nieracjonalna i nieefektywna gospodarka rybacka, kormorany. Uboga jest również oferta ośrodków wędkarskich w regionie - gościom i turystom ciężko jest znaleźć miejsce, w którym mogą zostawić samochód, wypożyczyć łódkę, uzyskać konkretną informację o łowisku czy nawet sprawić i oskrobać złowione ryby. Coraz trudniej jest łowić z brzegu. Właściciele działek nagminnie grodzą je do lustra wody, ograniczając dostęp i przejście wzdłuż linii brzegowej. Te problemy można mnożyć. Zostały już one precyzyjnie zdefiniowane i wdrożenie naszej strategii ma przyczynić się do zmiany tej niekorzystnej sytuacji. Mówiąc krótko - chcemy, żeby było więcej ryb w jeziorach i na naszych stołach. Czy można liczyć, że działania LGR wzbogacą lokalną ofertę turystyczną i wydłużą sezon turystyczny na Suwalszczyźnie? Jednym z głównych celów działania Lokalnej Grupy Rybackiej i przygotowanej strategii jest rozwój turystyki wędkarskiej. W praktyce będziemy wybierać do dofinansowania te projekty, które pozytywnie wpłyną na rozwój turystyki wędkarskiej, a więc będą służyły zwiększeniu ilości ryb z gatunków atrakcyjnych wędkarsko, będą dotyczyły rozbudowy infrastruktury wędkarskiej; budowy dojazdów do jezior, tworzeniu parkingów, miejsc cumowania i zrzucania łodzi, pomostów dla wędkarzy, wypożyczalni sprzętu, łodzi, silników, miejsc do sprawiania i czyszczenia ryb, obiektów przetwórstwa ryb, np. wędzarni, obiektów gastronomicznych, baz wędkarskich, opracowywaniu przewodników, map, stron internetowych, skutecznemu przeciwdziałaniu pladze kormoranów, zwiększeniu ilości ryb w zbiornikach wodnych. Towarzyszyć temu będzie promocja spożycia ryb słodkowodnych, promocja kuchni regionalnej, przepisów na przygotowanie potraw z ryb, nie tylko z węgorza czy szczupaka. Ważnym zadaniem będzie też przekonanie środowisk rybaków i wędkarzy do współdziałania w dobrze pojętym wspólnym interesie. Środowisko rybaków musi dostrzec korzyści finansowe z przygotowania zbiornika pod wędkarzy, a wędkarze muszą zachowywać się etycznie. Jakimi inicjatywami LGR może się pochwalić? Jakie działania Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory? Sam proces tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej, następnie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” obejmował szereg kompleksowych działań począwszy od pierwszych spotkań inicjujących powstanie LGR, poprzez podjęcie przez Zarząd LGR uchwały o przystąpieniu do prac nad LSROR, zgromadzenie niezbędnych informacji, przeprowadzenie analiz, ekspertyz, warsztatów, realizacja cyklu szkoleń na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Stowarzyszenie „Agrolinia” przeznaczonych dla kandydatów do Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” oraz przyszłych beneficjentów Osi 4 PO Ryby, aż po efekt końcowy w postaci dokumentu LSROR. Muszę tu pochwalić się, że całą dokumentację na konkurs - łącznie z wnioskiem i strategią - przygotowaliśmy własnymi siłami w zespole, w którym oprócz mnie pracowali: Małgorzata Dudzińska, Anna Kosińska, Maciej Kamiński, Marian Szypiłło i Sławomir Bielski. Obecnie nasza grupa wspólnie ze stowarzyszeniem „Ryba wody Dzukija” z Olity realizuje projekt „Partnerstwo dla rozwoju obszarów rybackich pogranicza Polski i Litwy”, którego celem jest utworzenie sieci współpracy społeczności rybackich z Polski i Litwy, transfer wiedzy i doświadczeń oraz promocja obszarów pogranicza zależnych od rybactwa. W ramach projektu zorganizowano już wizytę studyjną na Litwie, gdzie odbyła się konferencja nt. gospodarki rybackiej, a uczestnicy podczas zwiedzania obiektów rybackich na Liwie mogli zapoznać się ze specyfiką działalności rybackiej sąsiadów litewskich. Kolejne działania, to organizacja międzynarodowej konferencji w Polsce, publikacja Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Pogranicza oraz spotkania robocze partnerów dotyczące realizacji wspólnych projektów. Kto może działać w LGR? Jaki jest obszar działania Stowarzyszenia? Członkiem LGR może być każda osoba fizyczna, użytkownicy rybaccy jezior i rzek, osoby prawne m.in. samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe, podmioty gospodarcze z terenu gmin członkowskich. Grupę tworzy 17 gmin, tj. Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w powiecie suwalskim; gminy Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny w powiecie sejneńskim; miasto Augustów, gminy Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka i Płaska w powiecie augustowskim oraz gmina Rajgród w powiecie grajewskim. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi także 35 podmiotów prawnych i 63 osoby fizyczne. Czego dotyczy nowy projekt? Jakie środki udało się pozyskać Stowarzyszeniu i realizacji jakich celów posłużą? W ramach przyznanej dotacji dysponujemy środkami finansowymi w wysokości 53 mln 414 tysięcy złotych. O wsparcie swoich projektów mogą ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy, rybaccy użytkownicy jezior, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, samorządy gminne i powiatowe i ich jednostki organizacyjne, szkoły i uczelnie, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe. Praktycznie wszyscy mieszkańcy i podmioty prawne z obszaru objętego projektem. Pieniądze można otrzymać na działania z zakresu wzmocnienia konkurencyjności regionu, restrukturyzacji obiektów, podniesienia jakości i rozwoju usług oraz inicjatywy z dziedziny ochrony środowiska. Środki można więc pozyskać na rewitalizację miejscowości poprzez remonty chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne, remont zabytków, udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych. Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wynosi 1 mln zł. Jak wiadomo jest Pan bardzo aktywny zawodowo – piastuje Pan m.in. funkcję Przewodniczącego Euroregionu Niemen. Jak często udaje się Panu znaleźć czas na wędkowanie? Aktywny zawodowo jestem w firmie „Wigry-Projekt” S.A., natomiast funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” pełnię społecznie. Pracuję również jako ekspert z dziedziny zarządzania projektami i funduszami europejskimi. Teraz doszła jeszcze Lokalna Grupa Rybacka. Niezwykle ważny jest dobór współpracowników, którym można powierzyć zadania z przekonaniem, że zostaną wykonane, tak jak zaplanowano. Ja swoich współpracowników sobie chwalę. W wolnych chwilach nie tylko wędkuję, ale często wyprawiam się na grzyby, biegam, gram w tenisa, a w zimę jeżdżę na nartach. To pozwala mi utrzymać kondycję i zdrowie w dobrym stanie i daje energię do codziennej pracy. W tym roku byłem na rybach tylko kilka razy, bardzo udana była majowa wyprawa na fiordy norweskie, w pobliże Przylądka Północnego. Nałowiliśmy się na cały rok z zapasem. Jak udała się ostatnia wyprawa na ryby? Brałem udział w międzynarodowych zawodach wędkarskich na jeziorze Gaładuś. Niestety zarówno ja, jak i kolega na łódce, wróciliśmy bez ryby. W sumie na 44 uczestników złowiono 1 szczupaka i kilka kilogramów okonia. Mało, a nawet bardzo mało, może to był zły dzień, może umiejętności zabrakło, a może rzeczywiście ryb w jeziorach jest coraz mniej. Ale to zdarzenie utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że mnóstwo pracy trzeba wykonać, żeby za kilka lat w naszych jeziorach było więcej ryb. Materiał sponsorowany.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=195