http://www.suwalki.info

:: Czy polskie sądy są efektywne?
Artykuł dodany przez: iva (2010-04-30 09:06:20)

W debacie publicznej od wielu lat pojawiają się krytyczne głosy pod adresem polskich sądów i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dużo wątpliwości towarzyszy też ocenie przyczyn takiego stanu i środków zaradczych. Autorzy najnowszego raportu Fundacji FOR i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka konfrontują te przekonania z danymi zawartymi w międzynarodowych badaniach systemów sądowniczych oraz przedstawiają reformy, które muszą zostać wprowadzone, aby polskie sądy były efektywne. Jak twierdzą autorzy raportu „Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych”, z oceną przyczyn złej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz sposobami radzenia sobie z nią związanych jest kilka mitów. Najważniejszy z nich głosi, że droga do reformy wymiaru sprawiedliwości wiedzie w pierwszej kolejności przez systematyczne podnoszenie wydatków publicznych na ten cel. Drugim mitem jest deficyt zatrudnienia w sądach, zarówno jeśli chodzi o sędziów, jak i personel pomocniczy. Trzecim zaś, że postępowania sądowe trwają bardzo długo we wszystkich sądach w Polsce. Prezentowany raport pozwala skonfrontować te przekonania z danymi zawartymi w międzynarodowych badaniach systemów sądowniczych. Pozwalają one oceniać polskie sądownictwo w porównaniu z innymi i zweryfikować przynajmniej niektóre poglądy dotyczące przyczyn jego niskiej efektywności. Jednym z najważniejszych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań sądowych, ale problem ten nie dotyka w równym stopniu wszystkich sądów. Wskaźniki czasu trwania postępowania w sądach w różnych okręgach sądowych są bardzo zróżnicowane. Może to oznaczać, że sieć sądów i rozkład zatrudnienia nie jest dostosowany do obciążeń mierzonych liczbą i stopniem skomplikowania spraw wpływających do sądów. Autorzy raportu prezentują najbardziej „nieefektywne” obszary w polskim sądownictwie oraz przedstawiają rozwiązania, które możliwe są do wprowadzenia bez ingerencji ustawodawczej. Ważne są tu natomiast działania mniej efektowne – przede wszystkim kompleksowe badanie procesów zarządzania sądownictwem. Dopiero na podstawie tak sformułowanej diagnozy można przystąpić do programowania zmian. Raport „Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych” został przygotowany przez Fundację FOR i Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach projektu „Lepszy Wymiar Sprawiedliwości”, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Zobacz raport *** Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) została zarejestrowana w marcu 2007 r. i rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 r. Wyłącznym fundatorem FOR jest prof. L. Balcerowicz. Celem FOR jest zwiększenie obywatelskiego zaangażowania Polaków na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi. Stałym punktem odniesienia dla FOR jest wizja państwa prawa, które tworzy warunki sprzyjające prorozwojowym, produktywnym działaniom ludzi: pracy, przedsiębiorczości i innowacyjności, oszczędzaniu i inwestowaniu oraz zdobywaniu wiedzy. Więcej o fundacji FOR na stronie www.for.org.pl Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC), z siedzibą w Warszawie, istnieje od 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia podziemna działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, którego misją było monitorowanie wywiązywania się władz PRL ze zobowiązań tyczących praw i wolności człowieka, przyjętych w 1975 roku w Akcie Końcowym KBWE w Helsinkach. Po zmianie ustroju politycznego członkowie Komitetu stworzyli Fundację – niezależną instytucję edukacyjno-badawczą, której misją jest budowanie państwa prawa, strzeżenie praw i wolności człowieka oraz propagowanie kultury owych praw w Polsce i innych krajach. Więcej o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na stronie www.hfhr.org.pl


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=178