suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Równość na rynku pracy = sukces

Rynek pracy to sektor dostępny w przeważającej mierze dla osób silnych nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dzisiejsze kariery charakteryzują się niestabilnością, są „poprzerywane” i w coraz większym stopniu zależą od zdolności przystosowania się pracownika do zmieniającego się rynku pracy oraz jego gotowości do podejmowania pracy w nowych branżach. Fachowcy zalecają zmianę sposobu myślenia o sukcesie zawodowym, zachęcają do oderwania się od tradycyjnego, hierarchicznego, linearnego podejścia do kariery, a skupienie się na osobistym rozwoju i poszukiwaniu tak zwanego spełnienia życiowego. Współczesny rynek pracy wręcz wymusza na nas, abyśmy myśleli o karierze w sposób twórczy oraz zindywidualizowany. Ogromnego znaczenia nabiera świadomość swoich kompetencji i swojej konkurencyjności na rynku pracy. Dlatego należy podjąć inicjatywę, że to JA muszę zaprojektować własną ścieżkę rozwoju.

Wyniki ogólnopolskiego badania pokazują, że najbardziej pożądaną kompetencją według pracodawców jest znajomość języków obcych. Szczególną uwagę zwracają również na zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole. Co ciekawe, wiedza kierunkowa znalazła się dopiero na czwartym miejscu. O sukcesie kandydata aplikującego na dane stanowisko w dużym stopniu decyduje również motywacja do dalszego rozwoju, aktywność pozauczelniana, staże i praktyki międzynarodowe oraz doświadczenie w branży czy jej znajomość.

Na rynku pracy powszechne jest jednak stereotypowe postrzeganie kandydata do pracy. W szczególności dotyczą osób z niepełnosprawnością, które postrzegane niejednokrotnie jako słabo wykształcone, niekompetentne czy problemowe często doświadczają tym samym dyskryminacji na rynku zatrudnienia.
Według forum poruszającego stereotypowe podejście do osób niepełnosprawnych są one postrzegane wśród pracodawców i nie tylko jako:
niepełnosprawny = głupi
niepełnosprawny = chorobliwie religijny
niepełnosprawny = nieszczęśliwy
niepełnosprawny = biedny (żebrak, beneficjent opieki społecznej)
niepełnosprawny = lubi mówić tylko o swojej niepełnosprawności, zawsze i w każdej sytuacji
niepełnosprawny = wymaga zawsze pomocy (jak mówi inaczej - to kłamie)
niepełnosprawny = zły, zawistny, nieżyczliwy (stereotyp na szczęście wymierający)
niepełnosprawny = ubezwłasnowolniony (o wszystkim decyduje "opiekun")
niepełnosprawny = nieatrakcyjny jako partner
niepełnosprawny = „szpetny”

Osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i wykształcenie mają znacznie utrudniony dostęp do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W długotrwałym procesie poszukiwania pracy zdarza się, że osoba niepełnosprawna, która nie ukrywa tego przed potencjalnym pracodawcą jest proszona o przedłożenie zdjęcia całej sylwetki w celu sprawdzenia czy jej sylwetka, wizerunek nie wzbudza obrzydzenia. Otwarty rynek z założenia dostępny jest dla wszystkich osób zainteresowanych zatrudnieniem, jednak w odróżnieniu od chronionego rynku pracy, polegającego na zatrudnieniu w warunkach dostosowanych do psychofizycznych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych jest bezlitosny i agresywny. Chroniony rynek pracy stwarza warunki umożliwiające wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na pełnienie oczekiwanych ról społecznych i zawodowych. Praca i czerpane z tego tytułu dochody w równym stopniu osobie pełnosprawnej jak i niepełnosprawnej dają poczucie pewności i stabilizacji. Współczesny rynek pracy trawionymi różnymi problemami gospodarczymi kieruje się głównie kreowaniem konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. Priorytetem jest dochód i pozycja na rynku, natomiast sprawą drugorzędną jest zapewnienie poczucia pewności i stabilizacji pracownika lub kandydata na pracownika.

O ludziach nie posiadających pracy i dochodów z tego tytułu coraz częściej mówi się, że są zagrożeni wykluczeniem społecznym i zawodowym. Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają, z różnych przyczyn, pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest to związane z brakiem umiejętności korzystania z istniejących możliwości i przysługujących uprawnień, brakiem świadomości ich istnienia lub brakiem dostępu do dóbr, które sprawiają, że pełne uczestnictwo w życiu społecznym jest realne. Na wykluczenie społeczne najczęściej wpływa wiele czynników. Przyjmuje się, że istnieją grupy w większym stopniu narażone na marginalizację. Wśród tych grup wymienia się m.in. osoby niepełnosprawne, osoby chore psychicznie lub chronicznie chore. Przyczyny wykluczenia często mieszają się z jego skutkami. Ze względu ma złożoność zjawiska wykluczenia, działania mające na celu pomoc osobom wykluczonym społeczne prowadzone są wielotorowo, przy współpracy wielu podmiotów i instytucji.

Dlatego też aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma szczególne znaczenie w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu jak również wykluczeniu zawodowemu.

Jedną z lepszych form aktywizacji oraz upowszechniania równościowego spojrzenia na osoby z niepełnosprawnością są działania podejmowane przez organizacje samorządowe i pozarządowe w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe w Suwałkach od 2004 roku aktywnie uczestniczy w realizacji projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego. Doświadczenie organizacji działających na terenie powiatu pokazuje, iż osoby niepełnosprawne bez względu na wiek i wykształcenie w zdecydowanej większości pozostają poza rynkiem pracy. Aktywność zawodowa tej grupy pracobiorców jest najniższa a problemy adaptacji zawodowej najtrudniejsze do pokonania. Pomijanie ich przy zatrudnieniu tylko częściowo wynika z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych. Jedną z przyczyn jest znaczny stopień ograniczenia lub całkowitego zniesienia możliwości zajmowania niektórych pozycji społecznych przez osoby niepełnosprawne, co w konsekwencji prowadzi do stereotypowego obrazu jednostki słabej, niesamodzielnej i wymagającej pomocy ze strony innych. Problemy osób niepełnosprawnych niestety wiążą się również z ich niską aktywnością zawodową.

W 2012 roku Powiat Suwalski wraz z Ośrodkiem Wsparcia w Lipniaku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach wziął udział w dwóch konkursach ogłoszonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i pozyskał ponad 2 mln 200 tysięcy złotych na aktywizację społeczną i zawodową osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego.

Celem głównym wygranych projektów jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku.
Wsparcie tej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest możliwe dzięki finansowaniu Unii Europejskiej dwóch projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Oba projekty zakończą się 31 stycznia 2015 roku.

Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwalają na stworzenie kompleksowego wsparcia dla uczestników projektów, w ramach których otrzymają wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i zawodowego, opieki Asystenta Osobistego oraz szkoleń zawodowych. W sumie z projektów skorzysta minimum 60 osób niepełnosprawnych.

Wyraźnym rezultatem realizowanych przez Powiat Suwalski / Ośrodek Wsparcia w Lipniaku projektów będzie stworzenie na terenie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zatrudnienie w nim w sumie 24 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym na następujących stanowiskach pracy:
• szwalnia
• recepcja
• obsługa porządkowa budynku hostelowego
• projektowania, urządzania i porządkowania terenów zielonych
• obsługa magla i pralni
• kuchnia oraz obsługa cateringowa

Osoby zatrudnione będą miały również zapewnione wsparcie Opiekuna Indywidualnego / Opiekuna pracy oraz Rehabilitanta.

Osobom niepełnosprawnym bardzo trudno jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy - najwięcej niepełnosprawnych pracuje w zakładach pracy chronionej. Ośrodek Wsparcia w Lipniaku świadczy usługi, których celem jest kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością. Wymierne efekty daje działalność Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności „SOWA” w Lipniaku, którego zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Rezultaty tego działania utwierdzają w przekonaniu, że obecne projekty są dobrą odpowiedzią na społeczne potrzeby. W naszym regionie nie wiele jest miejsc pracy utworzonych do potrzeb takich członków naszego społeczeństwa. Odpowiedzią jest tu przede wszystkim stworzenie chronionego rynku pracy, na którym osoba z niepełnosprawnością będzie zatrudniona w odpowiednich do jej potrzeb warunkach pracy i płacy bez ryzyka stereotypowego postrzegania z perspektywy jej niepełnosprawności.

Artykuł sponsorowany współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.0.02.01-20-296/12 i UDA-POKL.07.04.00-20-025/12)
Dodano: 2012-12-21 11:28:02

PPUH LUDWIK
Meblościanki w super cenach

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 23-01-20

1 USD: 3,83081 EUR: 4,2463
1 CHF: 3,95351 GBP: 5,0312
1 RUB: 0,0619 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: