suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Jak ustrzec się błędów wypełniając swój PIT za 2011 rok?

Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy niektórzy podatnicy mogą zostać wezwani do urzędu skarbowego. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach PIT, których to błędów urzędnicy nie mają prawa sami usunąć. Takich pomyłek i zarazem "błahych" powodów wezwania podatników do urzędu jest sporo, a jedynym sposobem na ich wyeliminowanie jest uświadomienie sobie ich istnienia.

Właśnie dlatego SZYBKI PIT stworzył poniższy, krótki informator o najczęściej popełnianych błędach. Mamy nadzieję, że stanie się on materiałem pomocnym każdemu, kto będzie samodzielnie wypełniał swoje zeznanie za 2011 rok i wierzymy, że przyczyni się do zaoszczędzenia czasu podatników, który przez nieuwagę, trzeba niekiedy poświęcić na wizytę w urzędzie.

Brak podpisu podatnika
Podatnicy często zapominają, że ich zeznanie to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podpisy powinny się znaleźć w rubryce 320 (PIT-36) lub w rubryce 134 (PIT-37). Jeśli zaś rozliczamy się wspólnie z małżonkiem to w formularzu PIT-36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza podpisuje się w rubryce 320. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza podpisuje się w rubryce 321. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 134 i 135. UWAGA! Podobnie jak w ubiegłym roku, jeden z małżonków może się na zeznaniu nie podpisać. Może to jednak nastąpić w sytuacji, w której upoważnił drugiego małżonka do podpisania zeznania w jego imieniu, a tenże, podpisując zeznanie oświadcza jednocześnie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że takie upoważnienie posiada.

Błędny identyfikator podatkowy
Problem dotyczy w każdym formularzu PIT rubryk z numerami 1 i 2. Podatnicy często wpisują tam Numer Identyfikacji Podatkowej swojego pracodawcy. Bierze się to zapewne z tego, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP lub PESEL, a w rubryce 2 NIP lub PESEL naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim).

Zła kolejność małżonków
Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej przez nich na początku zeznania. Osoba, która wpisana jest w rubryce B1 formularza jest "podatnikiem", a osoba wpisana w rubryce B2 jego "małżonkiem". Zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać kolejne części formularza.

Stosowanie nieaktualnych druków
Należy pamiętać, że w danym roku należy rozliczać się na najnowszych formularzach. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy w puste kratki informację, za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać, że formularze co roku się zmieniają i nie można ich "wziąć na zapas".

Niejednolite adresy
Podatnicy wypełniając zeznanie roczne często zupełnie dowolnie wpisują swoje adresy zamieszkania i zameldowania. Często podatnik wpisuje w części B formularza PIT-36 lub PIT-37 adres zamieszkania przy jednoczesnym podaniu innego adresu dla płatnika (pracodawcy) co powoduje rozbieżność danych w zeznaniach podatkowych przesyłanych do urzędu skarbowego przez pracodawcę. Podatnicy powinni pamiętać również o tym, że w zeznaniu podatkowym w części B należy wykazywać adres zamieszkania właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego, a nie adres zameldowania.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza
Podatnicy nagminnie zapominają o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania". Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania".

Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O) w przypadku korzystania z odliczeń
Jeżeli korzystamy z odliczeń należy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w zeznaniu jakie załączniki składamy. Informacje te należy wpisać w części R (PIT-36) lub w części J (PIT-37). Jeżeli do zeznania PIT-37 składamy załącznik PIT/D to należy w rubryce 128 wpisać cyfrę "1", a nie postawić krzyżyk, ponieważ informacja dotyczy ilości złożonych załączników, a nie samego faktu ich złożenia. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i dołączamy PIT/D to powinniśmy także zaznaczyć, kto go dołącza.

Pomijanie małżonka
Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem i korzystający z odliczeń często zapominają wpisać w załącznikach, w których wykazują odliczenia, dane swojego małżonka. Jeżeli w częściach B1 i B2 formularza PIT-36 i PIT-37 wpisaliśmy dane nasze i małżonka to musimy to samo zrobić np. w częściach A1 i A2 formularza PIT/D.

Nieuwaga przy przenoszeniu danych
Częstym błędem wynikającym z braku staranności jest nieprawidłowe przeniesienie kwot z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A. Podatnicy spiesząc się wpisują do zeznania inne kwoty niż mają wpisane w ww. informacjach, a te otrzymuje również urząd skarbowy, który stwierdza rozbieżność.

Brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku oraz podatku należnego
Pamiętajmy o tym, iż zarówno podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny, zaokrągla się do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek
Zdarza się, iż sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O i odliczane w zeznaniu od podatku (w rubrykach 112 i 113 formularza PIT-37) przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Należy uważać, żeby takiego błędu nie popełnić.

Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa
Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie). Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zgłoszono zawieszenie działalności. Nie jest również możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociażby u jednego z nich dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego 2011 zawarli związek małżeński lub w stosunku do małżonków orzeczono separację lub zawarli umowę wyłączającą wspólność majątkową.

Nieprawidłowo ustalony dochód
Często po sprawdzeniu zeznania okazuje się, że dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodu, a kosztami uzyskania przychodu (dotyczy pozycji 39, 47, 52, 57, 62, 66, 74, 79, 84, 89 zeznania PIT-37; pozycji 45, 64, 74, 79, 88, 107, 117, 122 zeznania PIT-36). Najczęściej błąd ten popełniają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość z posiadanych informacji PIT-11.

Nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy
Najczęściej dotyczy przypadków błędnego zastosowania obowiązującej skali podatkowej. W 2011 roku nie uległy zmianie progi podatkowe w skali podatkowej i wynosiły one 18% i 32%. Należy również pamiętać o kwocie wolnej od podatku – 3.091 zł. Błąd związany jest z pozycją 107 PIT-37 oraz z pozycją 173 PIT-36.

Problemy z zaliczkami w PIT-36
Tu należy odróżnić zaliczki wpłacone w ciągu roku i zaliczki należne za rok podatkowy. W poz. 188 zeznania powinny być wykazane zaliczki faktycznie wpłacone przez podatnika, natomiast w poz. 185 powinna być wykazana suma zaliczek należnych (a nie wpłaconych) za poszczególne miesiące roku podatkowego. Zaliczki miesięczne należne za poszczególne miesiące roku podatkowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym w części N. Przed naniesieniem do zeznania kwot należnych zaliczek i zaliczek wpłaconych należy przeanalizować np. dowody wpłat lub przelewów oraz prowadzone ewidencje, księgi i w oparciu o dokonaną analizę ustalić kwoty ww. zaliczek.

Nowość! Odliczanie wydatków na Internet
Od dochodu osiągniętego w 2011 r. można odliczyć wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w maksymalnej wysokości 760 zł. Począwszy od 2011 r. odliczeniu podlegają również wydatki poniesione na Internet za pośrednictwem urządzeń mobilnych i telefonów komórkowych. Rozszerzenie ulgi dotyczy również wydatków na korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. Podstawą odliczenia będzie nie tylko faktura VAT, ale każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Nowość!
Od 1 stycznia 2012 r. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zameldowania) będą przekazywane do urzędów skarbowych z rejestru PESEL. Aktualizacja adresu zamieszkania będzie dokonywana na podstawie złożonego zeznania (u osób nie prowadzących działalności gospodarczej). Natomiast przedsiębiorcy zaktualizują swoje dane na wniosku CEIDG-1.

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku
Dodano: 2012-02-23 10:38:32

ZAKŁAD STOLARSKI
ZAKŁAD STOLARSKI

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 13-12-19

1 USD: 3,82341 EUR: 4,2747
1 CHF: 3,89191 GBP: 5,1292
1 RUB: 0,0613 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: