suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Sejm przyjął nowe Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Więcej praw dla studentów, nowe szanse dla młodych utalentowanych naukowców, powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym i światową nauką.

Sejm RP, po pracach senackich nad projektem, przyjął w dzisiejszym głosowaniu nowe Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Teraz nowelizacja trafi do podpisu Prezydenta RP.

Znowelizowane ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - mają wejść w życie 1 października wraz z nowym rokiem akademickim. - Wspólnie zrobiliśmy milowy krok ku nowoczesnym, polskim uczelniom, efektywnie zarządzanym, otwartym na świat, skoncentrowanym na rozwoju talentów uczonych i studentów - podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie szczędzili czasu, wysiłku i wiedzy, by udoskonalać zapisy nowelizowanych ustaw. Reformę współtworzyli wraz z Ministerstwem Nauki uczeni, rektorzy, doktoranci, studenci, parlamentarzyści. Środowisko akademickie po raz kolejny dowiodło, że potrafi budować kompromis wokół ważnych spraw - dodaje minister.

Nowoczesny model kształcenia

Reforma wzmacnia autonomię programową szkół wyższych – będą mogły tworzyć autorskie programy i kierunki studiów, integrujące wiedzę z zakresu różnych dyscyplin. W kreowanie nowej oferty kształcenia włączą się autorytety naukowe, pracodawcy i eksperci w dziedzinie gospodarki. Nowe mechanizmy wprowadzane są w oparciu o funkcjonujące w całej Europie tzw. Ramy Kwalifikacji. Dzięki Krajowym Ramom Kwalifikacji (KRK) dyplomy polskich absolwentów będą mogły być porównywane z dyplomami innych europejskich państw.

Projakościowe finansowanie - Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

Finansowanie szkolnictwa wyższego w większym stopniu będzie zależeć od jakości kształcenia studentów i poziomu badań naukowych. Utrzymany zostanie dotychczasowy sposób finansowania uczelni z zachowaniem corocznej waloryzacji. Jednocześnie jednak coraz więcej funduszy będzie rozdzielanych w drodze konkursów adresowanych do najlepszych jednostek, zespołów naukowych, wydziałów, uczelni.

Dodatkowe środki będą otrzymywać najlepsze jednostki uczelni publicznych i niepublicznych, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Dzięki temu rozwiązaniu dodatkowe dotacje trafią do wybitnych uczonych, młodych naukowców, doktorantów i studentów.
Wyłanianie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia w Polsce szkół wyższych wyróżniających się jakością badań naukowych i dydaktyki wśród uczelni europejskich. KNOW-y będą wyłaniane w trybie konkursowym w wybranych obszarach wiedzy, za wybór odpowiedzialne będą niezależne komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów. KNOW-y uzyskają dodatkowe finansowanie aż na pięć lat, z możliwością wydłużenia tego okresu o kolejnych pięć.

Przejrzyste zasady kariery naukowej

Dzięki zmianom przygotowanym przez rząd uproszczona zostanie ścieżka kariery naukowej. Celem zmian jest motywacja do rozwoju i wspomaganie zdobywania kolejnych szczebli kariery naukowej i akademickiej. Uproszczona zostanie procedura ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Procedura w większym stopniu skoncentruje się na realnych osiągnięciach i dorobku naukowym, a czas jej prowadzenia skrócony zostanie z obecnych 11 do 4 miesięcy. Nowa procedura wykluczy pozamerytoryczne aspekty oceny habilitanta. Wprowadzony zostanie także obowiązek stosowania trybu konkursowego przy kwalifikacji na studia doktoranckie. Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. Doktoranci otrzymają większe wsparcie finansowe, a najlepsi z nich otrzymają dodatkowe stypendium. Przyjęta została także poprawka Senatu włączająca doktorantów do systemu ulg komunikacyjnych (51%).

Zmiany w prawie to także wprowadzenie procedur konkursowych na wszystkie stanowiska w uczelniach i większe otwarcie na naukowców z zagranicy. Wybitny uczony ze stopniem doktora i z istotnym dorobkiem naukowym zagranicą będzie mógł uzyskać w Polsce uprawnienia doktora habilitowanego. Ograniczeniu ulegnie także wieloetatowość. Dodatkowy etat będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rektora. Nauczyciele akademiccy będą również obowiązkowo poddawani ocenie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Ocena będzie dokonywana nie rzadziej niż co 2 lata, a profesorów – raz na 4 lata. Druga negatywna ocena będzie obligować rektora do rozwiązania stosunku pracy z ocenionym nauczycielem.

Powiązanie uczelni z gospodarką

Dzięki zmianom zwiększy się także integracja uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnie będą zobowiązane do opracowania i wprowadzenia regulaminów własności intelektualnej oraz przyjęcia zasad komercjalizacji wyników badań naukowych. Szkoły zyskają możliwość kształcenia studentów przy udziale pracodawcy bądź na jego zamówienie. Do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym będą mogły zostać włączone osoby reprezentujące organizacje społeczne, gospodarcze i publiczne.

Więcej praw dla studentów, lepszy dostęp do bezpłatnych studiów

Prawa studenta chronić będzie obowiązkowa umowa zawierana z uczelnią. Ustawa zagwarantuje też wszystkim studentom katalog bezpłatnych usług administracyjnych: nieodpłatne będą wszystkie egzaminy (także poprawkowe, komisyjne i dyplomowe), wydanie suplementu do dyplomu, a także wpis na kolejny semestr lub rok studiów.

Zmieni się system pomocy materialnej, tak aby w większym stopniu mogli korzystać z niej najubożsi studenci. Wzrośnie liczba i wysokość stypendiów socjalnych.

Więcej osób będzie mogło studiować na bezpłatnych studiach dziennych w uczelniach publicznych – jest to możliwe dzięki nowym, sprawiedliwszym zasadom podejmowania dodatkowych studiów na koszt budżetu państwa. Prawo do drugiego kierunku zachowają studenci z dobrymi wynikami, nowe prawo uniemożliwi jednak studiowanie kilku czy kilkunastu kierunków na koszt państwa studentom słabym, niedbającym o wyniki.

Ustawa powoła Rzecznika Praw Absolwenta, który będzie czuwał nad lepszym startem absolwentów na rynku pracy, w przypadku zawodów regulowanych zabiegać będzie o zniesienie barier w dostępie do zawodu.

Decentralizacja szkolnictwa wyższego

Nowelizacja przewiduje ponadto działania deregulacyjne oraz decentralizujące system szkolnictwa wyższego. Zniesiony będzie wymóg zatwierdzania przez ministra nauki regulaminów studiów i statutów uczelni. Rektorzy otrzymają większe uprawnienia w zakresie tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych uczelni oraz tworzenia ich filii. Wprowadzone zostaną dwa alternatywne sposoby powoływania rektora uczelni, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców - w drodze konkursu lub wyboru.

***

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest drugim etapem wielkiej reformy nauki i szkolnictwa wyższego prowadzonej przez rząd. Sześć ustaw reformujących system nauki obowiązuje już od 1 października 2010 r.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dodano: 2011-03-18 16:25:08

INDECO - Szafy z Drzwiami Suwanymi, Zabudowy Wnęk
NAJBOGATSZE WZORNICTWO

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 13-12-19

1 USD: 3,82341 EUR: 4,2747
1 CHF: 3,89191 GBP: 5,1292
1 RUB: 0,0613 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: