suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Jak daleko Suwałkom do eko-miasta?

Suwałki położone są na obszarze Zielonych Płuc Polski. Według ostatnich opracowań specjalistów turystyka aktywna jest szansą rozwoju i promocji naszego miasta w Polsce i za granicą. Wnioski nie są zaskakujące – o tym, że ochrona środowiska i świadomość ekologiczna są dla mieszkańców tego regionu bardzo ważne, wiadomo nie od dziś. Warto zastanowić się nad faktem, czy tylko położenie geograficzne wpływa na klasyfikowanie grodu nad Czarną Hańczą jako "miasta ekologicznego" i pomyśleć, czy faktycznie takim miastem jesteśmy?

Jak to robią inni?

Pojęcie miasta ekologicznego staje się coraz popularniejsze. Idea jego istnienia opiera się na recyklingu i stosowaniu odnawialnych źródłeł energii - słonecznej, wiatrowej, wodnej. W takim mieście marzeń nie trzeba w centrum poruszać się samochodem, można natomiast korzystać z transportu miejskiego, stref pieszych i ścieżek rowerowych. Przyjazne miasta to nie wymysł XXI wieku. W Stanach Zjednoczonych modelowym miejscem jest kalifornijskie Davis. "Ekologizację" rozpoczęto tam w latach 70-tych XX wieku. W mieście wyznaczono drogi dla rowerów m.in. poprzez zwężenie dotychczasowych jezdni na rzecz pasa rowerowego, wokół budynków utworzono obszary zieleni. W sklepach sprzedaje się czystą i zdrową żywność. Budynki są prześwietlone, zbudowane z materiałów o dobrej izolacji termicznej, ciekawie wkomponowane w otoczenie, ogrzewane energią słoneczną. Wdrożenie podejścia ekologicznego wymaga czasu, ale jak widać - nie jest nieosiągalne.

Oprócz mody na bycie "eko", w wielu krajach pojawia się zupełnie nowy trend. Tworzeniem samowystarczalnych miast zainteresowanych jest coraz więcej państw. Wybudowanie eko-miasta od podstaw to jednak prawdziwe wyzwanie - karkołomna inicjatywa, która wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Estonia i Chiny chcą zainwestować w tego typu projekty znaczne środki.
Masdar City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstanie w niedalekiej przyszłości. Zakończenie projektu jest planowane na 2012 rok. To pierwsze miasto świata, które nie będzie emitować dwutlenku węgla, wszystkie ścieki po oczyszczeniu będą ponownie wykorzystywane, a na ulicach nie będzie pojazdów o napędzie spalinowym.
Chińskie Habitat 2020 to kolejne eko-miasto przyszłości. Tam budynki będą miały zewnętrzne ściany jak "żywa skóra", potrafiąca absorbować wodę, powietrze, słońce. Dzięki temu budynek stanie się samowystarczalny. Projekt wzorowany był na świecie roślin, które poprzez specjalne komórki gromadzą wodę, oddychają, wykorzystują promieniowanie słoneczne.
Za 15-20 lat najbliższe eko-miasto powstanie w Estonii, niedaleko Tallinna. Intencją architektów było stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego, tętniącego życiem miasta, uwzględniającego potrzeby społeczności, która będzie tam mieszkać. Miasto będzie budowane od podstaw, więc muszą się w nim znaleźć budynki mieszkalne, szkoły, sklepy, biura, centra medyczne, a także obiekty rekreacyjne.
Pierwsze efekty pracy eko-architektów będzie można zobaczyć za kilka lat w Hiszpanii. Logrono Montecorvo zajmie powierzchnię 2 wzgórz. Znajdzie się tam kilka tysięcy domów wraz z całą dodatkową miejską infrastrukturą. Budynki będą zajmować tylko 10% całkowitej powierzchni miasta – 56 ha, resztę stanowić mają parki publiczne i miejsca do produkcji energii odnawialnej. Jedno z rozwiązań, które znajdzie tam swoje zastosowanie, będzie polegać na odzyskiwaniu zużytej wody, dzięki wykorzystaniu naturalnych systemów jej oczyszczania. Całkowity koszt powstania tego eko-miasta to 388 milionów ruro.

Wróćmy do rzeczywistości. Podejście proekologiczne wypracowują również Suwałki. Posuwamy się do przodu wolno i małymi kroczkami, ale konsekwentnie. O ochronie środowiska warto pamiętać, nawet jeśli nie staniemy się drugim Habitatem.

Od wielu lat miasto stara się działać na rzecz ochrony środowiska. Starania na pewno zaprocentują w przyszłości. Segregacja śmieci to podstawa. W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto, że jedna osoba "produkuje" 0,4 t odpadów w ciągu roku (0,424 Mg odpadów/mieszkańca/rok). Suwalczanie wytwarzają więc w ciągu roku około 29 tys. ton odpadów komunalnych. Jest co segregować. Od 1997 roku w Suwałkach realizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na osiedlach znajdują się zestawy pojemników i kontenerów na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę. System kolorowych worków funkcjonuje na osiedlach domków jednorodzinnych. Ze statystyk wynika, że w naszym kraju zaledwie 2 procent odpadów zbieranych jest w sposób selektywny. W samych Suwałkach nie jest lepiej – sporo pracy przed nami.

Na rzecz ochrony środowiska działają na Suwalszczyźnie też młodzi ludzie. Z inicjatywą udziału w konkursach ekologicznych – miejskich i ogólnopolskich - często wychodzą sami uczniowie. Zespół młodzieży z Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak jest tego doskonałym przykładem. Młodzi uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie "Drugie Życie Elektrośmieci" - zachęcali mieszkańców Gminy Suwałki do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Urzędnicy wymieniają też inne istotne działania w ramach "polityki ekologicznej" miasta. - Na terenie Suwałk prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków, zużyty olej smarowy można dostarczać do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Sejneńskiej, raz na kwartał organizujemy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, pomagamy mieszkańcom w pozbyciu się azbestu – wymienia rzecznik ratusza, Jarosław Filipowicz.

Z azbestem musimy uporać się jak najszybciej. Do 2032 roku problem ma zostać rozwiązany. W 2006 roku oszacowano, że w Suwałkach znajduje się 1607 metrów sześciennych azbestu (o wadze około 2000 ton). Podjęto wtedy decyzję, że wyroby budowlane zawierające azbest będą usuwane z terenu Suwałk w tempie około 150- 200 ton rocznie. Koszty realizacji zadania obliczono na około 150 000 zł w skali roku. Miasto stara się pozyskiwać pieniądze na usuwanie tego niebezpiecznego materiału. W 2009 roku Suwałki otrzymały 29.875 złotych dotacji na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. To pieniądze z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Miasto pomaga mieszkańcom w pozbyciu się materiałów zawierających azbest - odbierając je bezpłatnie oraz unieszkodliwiając na składowisku odpadów niebezpiecznych. Do 1 stycznia 2009 r. usunięto wyroby z azbestem z ponad 150 budynków w Suwałkach.

Co wdychamy?

Na jakość powietrza w mieście wpływają zanieczyszczenia pochodzące z zakładów produkcyjnych, zanieczyszczenia komunikacyjne oraz w mniejszym stopniu zanieczyszczenia komunalno – bytowe. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych na terenie miasta należą: SO2, CO, NO2, CO2. Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczana jest komunikacja samochodowa. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Ponadto, zanieczyszczenia komunikacyjne mogą powodować powstawanie smogu w okresie zimowym i w okresie letnim tzw. smogu fotochemicznego, zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy w wyniku reakcji fotochemicznej przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego. Duże znaczenie w ogólnym bilansie zanieczyszczeń z terenu miasta ma trudny do oszacowania i nie ujmowany dotychczas w danych statystycznych sektor tzw. niskiej emisji ze źródeł małych i niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, obiekty rzemieślniczo - usługowe. Niska emisja ma wpływ na wzrost stężeń dwutlenku siarki i pyłu w sezonie grzewczym, szczególnie przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych. Może być przyczyną występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych. Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, nie wyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Spalając odpady w piecach, trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększamy ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Oceną i badaniem jakości powietrza na terenie Suwałk zajmuje się miejska stacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pomiar odbywa się w strefie mieszkalno-usługowej (ul. Pułaskiego 73). Wyniki pomiarów publikowane są regularnie na stronie internetowej WIOŚ. W Suwałkach stężenie pyłu zawieszonego zwykle nie przekracza normy wynoszącej 50 (stężenie 24-godzinne). Dla przykładu w listopadzie wyniki wahały się w przedziale 3,2 (11.11) do 38,1 (23.11). Im większe miasto, tym wyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10. Zanieczyszczenia powietrza w największych polskich miastach przekraczają normę nawet pięciokrotnie. W Krakowie dobowe stężenie pyłu wynosi 238, a nawet 249. Istotne jest, aby ograniczać emisję pyłu, którego cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co może potencjalnie spowodować poważne problemy zdrowotne (ból w klatce piersiowej, palpitacje serca, skrócenie oddechu, nadmierne zmęczenie, trudności z oddychaniem, ataki kaszlu, wzrost liczby infekcji dróg oddechowych).

O ekologii myśli również suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.Aspekty ekologiczne w PEC są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącej eksploatacji źródeł ciepła oraz modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego. W związku z tym sukcesywnie spada emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Przyczyniła się do tego modernizacja systemu ciepłowniczego, zwłaszcza uruchomienie skojarzonego wytwarzania ciepła, tj. wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie, co skutkowało oszczędnością paliwa, automatyzacja procesu spalania i modernizacja systemu odpylania poprzez budowę elektrofiltru, system ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz stosowanie przez przedsiębiorstwo opału o dobrych parametrach jakościowych tj. o wyższej wartości opałowej oraz mniejszej zawartości siarki i popiołu. Przykładem wymienionych działań są otrzymywane wyniki przez największą ciepłownię w regionie - Ciepłownię Główną, z której stężenia emitowanych substancji do powietrza są znacząco niższe od dopuszczalnych norm. Ponadto atutem Ciepłowni Głównej jest bardzo wysoki komin - około 123 m, który umożliwia w porównaniu do innych instalacji "rozprzeszczenianie się" emisji na większym obszarze (poza teren Suwałk), co jest mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego.
Przed Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w przyszłości są kolejne ważne decyzje, których efektem będzie poprawa stanu powietrza w Suwałkach. W roku 2012 zakończy się eksploatacja Ciepłowni Centrum. W ramach likwidacji ciepłowni zostanie rozbudowana Ciepłownia Główna o kocioł na paliwo gazowe LNG wraz z instalacją rozprężania gazu. Zmiana paliwa na mniej emisyjne oraz konieczność dostosowania się do warunków określonych przez unijne dyrektywy (poprzez budowę nowoczesnych instalacji oczyszczających spaliny) zminimalizuje oddziaływanie ciepłowni na atmosferę.

Nie sztuką jest zbudować eko-miasto od podstaw (warunek to odpowiednie środki finansowe). Zachowanie proekologiczne i ochrona środowiska w już istniejących miejscowościach to prawdziwe wyzwanie, bo w tym przypadku wiele zależy od samych mieszkańców.


Fot. Eko-miasto w Hiszpanii.Dodano: 2010-01-19 09:58:14

Zakład Szklarski "Kamena"
Terraria

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 27-01-20

1 USD: 3,87251 EUR: 4,2679
1 CHF: 3,99151 GBP: 5,0709
1 RUB: 0,0619 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: