suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Własna firma za unijne pieniądze
Sposoby na kryzys są różne. Gorączkowe szukanie pracy w gazetach, rozsyłanie CV po firmach lub szturmowanie urzędów pracy. Ale nie tylko etat pozwala przetrwać trudne czasy. Swoich sił można spróbować w biznesie. Tym bardziej, że o dotację na start coraz łatwiej. Własną działalność gospodarczą może prowadzić każdy - wystarczy dobry pomysł i trochę pieniędzy. Resztą zajmie się urząd.

Na start może nam dać nawet 40 tys. zł. Wielu już to dostrzegło. Niektóre urzędy szacują, że w 2009 r. o dotacje będzie się starać cztery razy więcej osób niż rok wcześniej.

W 2004 r. weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Jest w niej zapis, że bezrobotni mogą otrzymać dotację na sprawdzenie się w biznesie. Do niedawna kwota wynosiła pięciokrotność średniej krajowej pensji. Od marca jest wyższa i wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 18,6 tys. zł. W ramach regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim zawarte zostały 254 umowy o dofinansowanie realizacji projektów - na łączną kwotę 177 738 502,90 zł.

Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), całość środków interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce na lata 2007-2013 będzie przeznaczona na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Termin „kapitał ludzki" najpełniej oddaje istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kadr w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

O dotację ze środków Unii Europejskiej może starać się osoba, która zakłada firmę, jak również przedsiębiorca już działający na rynku, lecz poszukujący wsparcia finansowego.
Jednak wszyscy Ci, którzy chcą ubiegać się o środki bezzwrotnej pomocy z funduszy UE, muszą liczyć się z potrzebą pokonania wielu formalności. Działanie 6.2 przewidziane jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 jako wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Z unijnego programu wsparcia teoretycznie mogą skorzystać wszyscy, którzy mają pomysł na własną działalność, ale nie mają na ten cel środków.

Grupy docelowe to przede wszystkim osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności osoby: pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby po 45 roku życia, mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

W praktyce w programie jest szczegółowy zapis dotyczący tzw. grup docelowych, którym w pierwszej kolejności przysługuje unijna pomoc: zarówno dotacje finansowe, jak i specjalistyczne szkolenia i doradztwo. W szczególności są to długotrwale bezrobotni, młode matki czy mieszkańcy obszarów miejskich. Nowym, dodatkowym kryterium obowiązującym przy wyborze zgłoszenia od tego roku jest także informacja, czy dana osoba pochodzi z powiatu, w którym realizowany jest dany program szkoleniowy. Z powodu zniesienia ustawowego obowiązku meldunkowego pod uwagę będzie brane faktyczne miejsce zamieszkania danej osoby.

Nabór do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzą wyłonione w drodze konkursu organizacje na terenie wszystkich województw. Dla komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim, Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Osoby, które zakwalifikują się do programu prowadzonego w ramach Działań 6.2, tzn. przejdą w firmach prowadzących nabór na szkolenia pozytywnie etap rekrutacji, zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, czyli właśnie przeszkolenia.

W poszczególnych organizacjach wstępna selekcja jest inaczej zorganizowana: zwykle składa się na nią ocena złożonego CV oraz wniosku wstępnego, teksty pisemne oraz psychologiczne, a także rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Pieniądze na nowe inwestycje otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają najlepsze pomysły na ich zainwestowanie, dlatego - przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w któryś z programów - niezbędna jest rada eksperta.

Aby projekt był zaakceptowany przez właściwą instytucję, powinien spełniać kilka warunków. Pierwszy to udowodnienie, że realizacja naszego projektu pomoże w osiągnięciu celów województwa, kraju, a nawet całej Unii. Ponadto rezultaty inwestycji powinny utrzymać się przez minimum pięć lat od momentu zakończenia projektu. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby projekt wspomagał gospodarkę w poprawie jej konkurencyjności na rynkach światowych. Inwestycja powinna być tak zaplanowana, aby możliwe było jej sprawne i efektywne zrealizowanie. Podstawowym założeniem wszystkich programów operacyjnych jest innowacyjność.

Podstawą jest biznesplan.

Najważniejszym elementem wniosku jest biznesplan, który sporządza się według określonego wzoru. Niezbędne informacje dotyczące dokumentacji konkursowej możemy znaleźć w Podręcznikach Beneficjenta poszczególnych programów, które znajdują się w Internecie - na stronach instytucji lub w portalach zajmujących się funduszami. Podręcznik zawiera wzory dokumentów i załączników, wytyczne oraz wzory procedur składania dokumentacji. Obowiązkową lekturą jest dokumentacja określająca, które z planowanych wydatków można uznać za kwalifikujące się do dofinansowania (koszty kwalifikowane).

Wniosek o dofinansowanie.

Procedura ubiegania się o unijne dotacje rozpoczyna się od złożenia wypełnionego na podstawie biznesplanu wniosku o dofinansowanie. Należy go złożyć na odpowiednich formularzach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Większość instytucji dopuszcza także elektroniczne wnioski aplikacyjne. Zawsze jednak wniosek musi być dostarczony wraz z wymaganą dokumentacją, którą warto przygotować po konsultacji z instytucją przyjmującą wniosek. Wnioskowi powinny towarzyszyć załączniki, jednak część z nich wymagana jest dopiero w momencie podpisywania umowy. Jeśli dostarczymy go przed wymaganym terminem, zyskamy czas na dokonanie ewentualnych poprawek. Poprawnie złożone wnioski zostają zakwalifikowane do konkursu i podlegają ocenie ekspertów. Na podstawie powstałych list rankingowych najlepsze projekty otrzymują wsparcie unijne.

Umowa o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie projektu będą mogli podpisać przedsiębiorcy, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przedsiębiorcy do zrealizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Od tej pory jakiekolwiek zmiany wymagają uzgodnienia z instytucją wdrażającą i mogą nastąpić wyłącznie w terminie poprzedzającym dokonanie zmian. Realizacja projektu polega także na systematycznej sprawozdawczości i skrupulatnym gromadzeniu faktur i innych dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów. Na końcu przedsiębiorca musi zaprezentować zestawienie udokumentowanych wydatków poniesionych w celu realizacji inwestycji. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność, jeśli instytucja wdrażająca niczego nie zakwestionuje.

Wypłata środków

Wypłata refundacji poniesionych wydatków następuje dopiero po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Dotacje z UE dla przedsiębiorców działają na zasadzie częściowej refundacji poniesionych na inwestycję kosztów. Przedsiębiorca w chwili aplikowania o dotację z Unii musi zapewnić finansowanie całej inwestycji w postaci środków własnych czy też za pomocą zewnętrznych źródeł finansowych, takich jak kredyt, leasing. Dlatego najczęściej wypłata dotacji następuje dopiero po przyznaniu dotacji przez odpowiednią instytucję finansującą oraz zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym i umowie dotacji.

Stopień dofinansowania zależy od programu i rodzaju projektu, nie przekracza jednak zazwyczaj 80 proc. wartości projektu. W większości przypadków dofinansowanie jest mniejsze.
Zainteresowanie dotacjami na otwarcie własnego biznesu bije rekordy popularności. Dotacje są hitem sezonu zarówno w dużych, jak i mniejszych ośrodkach.
Eksperci wskazują, że większemu zainteresowaniu wsparciem startu w biznesie sprzyja spowolnienie gospodarcze i większa świadomość ekonomiczna Polaków. Jesteśmy bardziej śmiali, chcemy decydować o własnym losie. W cięższych czasach lepiej pracować "na swoim" niż zasilać szeregi bezrobotnych. Warto się zmobilizować i zacząć myśleć o dotacjach jako możliwości skorzystania z państwowych pieniędzy niż czekać, aż ktoś zaproponuje nam pracę.


acha
Punkt Informacji PO KL województwa podlaskiego
tel. (085) 65 48 228 , (085) 65 48 233

Źródło: www.egospodarka.pl
            www.gazetaprawna.pl
            www.solidarnosc.gov
            www.gazeta.pl
            www.pokl.wrotapodlasia.pl


Dodano: 2009-04-20 16:22:43

ATRAKCYJNE DOMY
Dom z lokalem usługowym w Puńsku

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 27-01-20

1 USD: 3,87251 EUR: 4,2679
1 CHF: 3,99151 GBP: 5,0709
1 RUB: 0,0619 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: